Morsy spadające na skały
Czytaj więcej 

Dlaczego morsy rzucają się ze skał?

Morsy roz­trza­sku­ją­ce się o skały, to jedna z naj­bar­dziej przej­mu­ją­cych scen, jakie kie­dy­kol­wiek poka­za­no w filmie przy­rod­ni­czym. Jednak temat tego zbio­ro­we­go “samo­bój­stwa” budzi spore kontrowersje. 

Nauka na szóstkę