O co chodzi?

Strona Ale jak to? to świeża ini­cja­ty­wa, która roz­po­czę­ła regu­lar­ną dzia­łal­ność pod koniec lata 2022 roku. Czym dokład­nie jeste­śmy? Naj­kró­cej mówiąc (czy raczej pisząc), pró­bu­je­my tworzyć miejsce, w którym żadna cie­kaw­ska osoba nie będzie się nudzić. Chcemy być ser­wi­sem popu­lar­no­nau­ko­wym, jaki sami chcie­li­by­śmy odwie­dzać, a jakiego w pol­sko­ję­zycz­nym inter­ne­cie dotąd nie było.

Pomysł pro­jek­tu powstał właśnie w związku z roz­cza­ro­wa­niem dostęp­ny­mi por­ta­la­mi oko­ło­nau­ko­wy­mi. Stro­na­mi pro­wa­dzo­ny­mi bez pasji i polotu, prze­kła­mu­ją­cy­mi rze­czy­wi­stość, bom­bar­du­ją­cy­mi odbior­ców click­ba­ita­mi, nasta­wio­ny­mi wyłącz­nie na tanią sen­sa­cję oraz planowe nabi­ja­nie wyświe­tleń. Nie chcemy uciekać się do gór­no­lot­nych sfor­mu­ło­wań i mówie­nia o “nowej jakości”, ale sądzimy, że możliwe jest dzie­le­nie się wiedzą, newsami i cie­ka­wost­ka­mi bez nagmin­ne­go popeł­nia­nia wszyst­kich tych grzechów.

Nasz zespół tworzą obecnie:

  • Ano­ni­mo­wy Admi­ni­stra­tor: Pomy­sło­daw­ca, redak­tor naczel­ny, dobry duch zespołu (lub zły, zależ­nie od humoru).
  • Wero­ni­ka Cygan: Redak­tor­ka i cze­pial­ska korek­tor­ka. Uwiel­bia bio­lo­gię z wyłą­cze­niem arach­no­lo­gii i wszyst­kie­go, co ma zbyt wiele odnóży.
  • Karol Czar­nec­ki: Redak­tor. Kiedyś pisał o tech­no­lo­gii, teraz woli chemię i fizykę.
  • Jolanta Dzwonek: Redak­tor­ka. Kiedy nie uczy w szkole, czyta o rzad­kich scho­rze­niach, zarówno tych tra­pią­cych ciało jak i umysł.
  • Grze­gorz Kantor: Redak­tor, pokła­do­wy mate­ma­tyk, który jed­no­cze­śnie wcale nie brzydzi się humanistyki.
  • Dorota Wrona: New­sman­ka z ręką na pulsie. Zwłasz­cza jeżeli chodzi o wieści ze świata astro­no­mii i ekologii.

Wszyscy jeste­śmy wolon­ta­riu­sza­mi i pasjo­na­ta­mi, czy­ta­ją­cy­mi oraz piszą­cy­mi o nauce w wolnym czasie. Nie odpo­wia­da­my przed żadnym wydaw­nic­twem, żadną insty­tu­cją, ani żadnym kon­cer­nem medial­nym. Z drugiej strony, trudno przez dłuższy czas regu­lar­nie tworzyć nie otrzy­mu­jąc w zamian choćby sym­bo­licz­ne­go kie­szon­ko­we­go. Tak, że tego… Jeśli nas doce­niasz, nie krępuj się i postaw nam kawę.