Żołnierze odporności [Ale foto!]

Białe krwinki tworzą główną linię obrony naszych orga­ni­zmów. Na powyż­szej foto­gra­fii uchwy­co­no (po lewej) jednego z takich straż­ni­ków, podczas peł­nie­nia obo­wiąz­ków. Jest to jeden z lim­fo­cy­tów T, doj­rze­wa­ją­cych w grasicy skąd następ­nie są dele­go­wa­ne do naczyń krwio­no­śnych i limfatycznych.

Zdjęcie wyko­na­ne w 2016 roku przez badaczy z fran­cu­skie­go Insty­tu­tu Curie, przed­sta­wia krwinkę w legi­ty­mu­ją­cą intruza. Na szczę­ście, kulisty obiekt po prawej to tylko dostar­czo­na na potrze­by eks­pe­ry­men­tu pokryta prze­ciw­cia­ła­mi sztucz­na dro­bin­ka pla­sti­ku. Widzimy, jak za pomocą swojej trąbki (jęzora?) bada powierzch­nię obcego ciała, decy­du­jąc o ewen­tu­al­nej odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej. Wiedza na temat szcze­gó­łów tego procesu jest abso­lut­nie klu­czo­wa dla zro­zu­mie­nia prze­bie­gu więk­szo­ści chorób (w tym nowo­two­rów) jak również opra­co­wy­wa­nia nowo­cze­snych terapii.

Limfocyty T
Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty