Tancerka oceanu [Ale foto!]

Zwierz wyglą­da­ją­cy nieco jak zde­for­mo­wa­na minia­tu­ra Księ­ży­ca, nosi łaciń­ską nazwę Euphy­set­ta lucani i należy do kate­go­rii Rhi­za­ria. Mierzy zale­d­wie kil­ka­set mikro­me­trów śred­ni­cy (porów­ny­wal­nie do pan­to­fel­ka) i można go spotkać w głę­bi­nach oceanów – ten kon­kret­ny okaz został zare­je­stro­wa­ny w próbce wody pocho­dzą­cej z Pół­noc­ne­go Atlantyku.

Wszyst­kie stwo­rzon­ka nale­żą­ce do Rhi­za­ria, sta­no­wią element plank­to­nu, pełniąc istotną rolę w mor­skich eko­sys­te­mach od 760 milio­nów lat. Ciało Euphy­set­ta lucani tworzy jedna komórka, oto­czo­na krze­mo­wym pan­ce­rzy­kiem wytwa­rza­nym z obec­ne­go w wodzie ditlen­ku krzemu. Pod tym wzglę­dem orga­nizm przy­po­mi­na bar­dziej znane okrzem­ki oraz gąbki.

Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty