Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Tag:

człowiek od środka

11   Articles
11

Bal­za­ko­wi przy­pi­su­je się stwier­dze­nie, że żaden męż­czy­zna nie powi­nien się żenić, dopóki nie prze­stu­diu­je ana­to­mii i nie dokona sekcji przy­naj­mniej jednej kobiety. Oso­bi­ście zachę­ca­my do zado­wo­le­nia się lekturą.