Przykładowa strona

To jest przy­kła­do­wa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponie­waż nie tylko znaj­du­ją się zawsze w jednym miejscu, ale także poja­wia­ją się w menu witryny (w więk­szo­ści motywów). Więk­szość użyt­kow­ni­ków zaczyna od strony z infor­ma­cja­mi o sobie, która zapozna ich przed odwie­dza­ją­cy­mi witrynę. Taka strona może zawie­rać na przy­kład taki tekst:

Cześć! Za dnia jestem kurie­rem rowe­ro­wym, nocą próbuję swoich sił w aktor­stwie, a to jest moja witryna. Miesz­kam w Kra­ko­wie, mam wspa­nia­łe­go psa który wabi się Reks i lubię piña coladę (oraz spacery, gdy pada deszcz).

…albo coś takiego:

Firma XYZ Doohic­key została zało­żo­na w 1971 roku i od tamtej pory dostar­cza spo­łe­czeń­stwu dobrej jakości gadżety. Znaj­du­ją­ca się w Gotham City XYZ zatrud­nia ponad 2000 osób i robi nie­sa­mo­wi­te rzeczy dla spo­łecz­no­ści Gotham.

Jako nowy użyt­kow­nik Word­Pres­sa, powi­nie­neś przejść do swojego kokpitu aby usunąć tę stronę i stwo­rzyć nowe z własną treścią. Dobrej zabawy!