Nadprzewodnictwo

Jednak nie osiągnięto nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej

Droga ku bez­strat­ne­mu prze­sy­ła­niu energii elek­trycz­nej w ludz­kich warun­kach będzie jeszcze długa i bardzo wyboista. 

Niemal równo dwa lata temu, zespół badaw­czy Ranga Diasa z Uni­wer­sy­te­tu w Roche­ster pochwa­lił się uzy­ska­niem stanu nad­prze­wod­nic­twa w tem­pe­ra­tu­rze 15°C. Istniał pewien haczyk, ponie­waż wyko­rzy­sta­ny mate­riał obja­wiał swoje wła­ści­wo­ści dopiero przy gigan­tycz­nym ciśnie­niu 2,6 miliona atmos­fer – jednak mimo wszyst­ko, odkry­cie Ame­ry­ka­nów wywo­ła­ło w śro­do­wi­sku spore poru­sze­nie. Jedni wiesz­czy­li przełom, inni pod­cho­dzi­li do opu­bli­ko­wa­nych wyników scep­tycz­nie. Obecnie wydaje się, że krytyka była w pełni uzasadniona.

Ekipa Diasa eks­pe­ry­men­to­wa­ła ze związ­ka­mi wodoru, węgla i siarki, miaż­dżo­ny­mi we wnętrzu spe­cjal­nej dia­men­to­wej “prasy”. Warunki były oczy­wi­ście dalekie od tego, z czym stykamy się na powierzch­ni Ziemi, ale fizyków na tym etapie inte­re­so­wa­ła tylko jedna wartość – tem­pe­ra­tu­ra. Więk­szość odkry­tych do tej pory nad­prze­wod­ni­ków wymaga zejścia poniżej ‑200°C, a mate­ria­ły wyka­zu­ją­ce zdol­ność nad­prze­wod­nic­twa powyżej ‑150°C uważa się już za wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­we.

Nic dziw­ne­go, że rezul­tat na pozio­mie 15°C – nawet przy mon­stru­al­nym ciśnie­niu – mógł zostać uznany za kamień milowy na drodze do nowych metod, niemal bez­strat­ne­go prze­sy­ła­nia energii.

Jednak artykuł Room-tem­pe­ra­tu­re super­con­duc­ti­vi­ty in a car­bo­na­ce­ous sulfur hydride, opu­bli­ko­wa­ny na łamach Nature docze­kał się natych­mia­sto­wej krytyki. Fizycy zauwa­ży­li, że przed­sta­wio­ny dowód pocho­dził wyłącz­nie z pomiaru rezy­stan­cji elek­trycz­nej (tj. oporu), co w tym przy­pad­ku było nie­wy­star­cza­ją­ce. Nad­prze­wod­nik powi­nien również w cha­rak­te­ry­stycz­ny sposób wypie­rać ze swojego wnętrza pole magne­tycz­ne. Na temat tego zja­wi­ska publi­ka­cja mil­cza­ła, zaś sama forma eks­pe­ry­men­tu unie­moż­li­wia­ła prze­te­sto­wa­nia mate­ria­łu pod tym kątem.

Naukow­cy z Roche­ster pró­bo­wa­li obejść problem spraw­dza­jąc podat­ność magne­tycz­ną, czyli współ­czyn­nik nama­gne­so­wa­nia w zewnętrz­nym polu magne­tycz­nym. Surowe dane z tej fazy badań długi czas nie były jednak dostęp­ne, a kiedy już się poja­wi­ły zostały przez wielu eks­per­tów uznane za nie­prze­ko­nu­ją­ce. Jorge Hirsch z Uni­wer­sy­te­tu Kali­for­nij­skie­go w San Diego wręcz zarzu­cił Diasowi i spółce mani­pu­lo­wa­nie danymi.

Gwoź­dziem do trumny odkry­cia jest fakt, że prze­ło­mo­wych wyników nie udało uzyskać przy kolej­nych podej­ściach. Wszyst­kie te wąt­pli­wo­ści skło­ni­ły redak­cję Nature do for­mal­ne­go wyco­fa­nia arty­ku­łu. Decyzję uza­sad­nio­no w nastę­pu­ją­cy sposób:

Redak­cja Nature pragnie wycofać ten artykuł. Po publi­ka­cji poja­wi­ły się pytania doty­czą­ce sposobu, w jaki dane zawarte w pracy zostały prze­two­rzo­ne i prze­ana­li­zo­wa­ne (…). Usta­li­li­śmy, że nie­któ­re klu­czo­we etapy prze­twa­rza­nia danych – a mia­no­wi­cie odej­mo­wa­nie tła, zasto­so­wa­ne do suro­wych danych użytych do wyge­ne­ro­wa­nia wykre­sów podat­no­ści magne­tycz­nej (…) wyko­rzy­sty­wa­ły nie­stan­dar­do­wą, zde­fi­nio­wa­ną przez autorów pro­ce­du­rę. Szcze­gó­ły tej pro­ce­du­ry nie były okre­ślo­ne w arty­ku­le, w związku z czym ważność odej­mo­wa­nia tła została zakwestionowana.

Retrac­tion Note, wrze­sień 2022

Co na to autorzy publi­ka­cji? Fizycy z Roche­ster utrzy­mu­ją, że dostar­czo­ne wyniki w wystar­cza­ją­cy sposób potwier­dza­ją główne tezy posta­wio­ne w ich arty­ku­le. Rozu­mie­ją jednak, że pewne kłopoty z “prze­twa­rza­niem danych” pod­wa­ża­ją zaufa­nie do rezul­ta­tów eksperymentu.

TO NIE PIERWSZY RAZ… Być może w związku z wagą badań nad nad­prze­wod­nic­twem, w prze­szło­ści zda­rza­ły się już inne przy­pad­ki błędów i mani­pu­la­cji. Nie tak dawno, bo w 2019 roku hin­du­scy fizycy, Kumar Thapa i Anshu Pandey, stwier­dzi­li, że poszu­ki­wa­ne wła­ści­wo­ści zdradza odpo­wied­nia kom­bi­na­cja nano­czą­stek złota i srebra. Dane okazały się błędne, a eks­per­ci z MIT zasu­ge­ro­wa­li nawet, że autorzy praw­do­po­dob­nie zdawali sobie sprawę z wyso­kiej “nie­pew­no­ści” przed­sta­wio­nych danych – co nie prze­szko­dzi­ło im w publikacji.

Pełną notę dotyczącą wycofania artykułu o nadprzewodnictwie w temperaturze pokojowej znajdziesz na stronie Nature.
Total
15
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty