Podręcznik HiT Roszkowskiego

Powstała mapa szkół przeciwnych podręcznikowi do HiT‑u

W ramach akcji “Szkoły wolne od (s)HIT‑u”, powsta­je mapa pla­có­wek, które wybiorą inny pod­ręcz­nik, niż ten pro­mo­wa­ny przez Ministra. 

Nie milkną głosy krytyki wobec szkol­ne­go pod­ręcz­ni­ka do Histo­rii i Teraź­niej­szo­ści autor­stwa Woj­cie­cha Rosz­kow­skie­go. Orga­ni­za­cja spo­łecz­na Wolna Szkoła stojąca w opo­zy­cji do poli­ty­ki Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki, przy­go­to­wa­ła mapę szkół, które w nad­cho­dzą­cym seme­strze nie sko­rzy­sta­ją z kon­tro­wer­syj­nej książki.

Po sieci od dłuż­sze­go czasu krążą co cie­kaw­sze frag­men­ty z rze­czo­ne­go pod­ręcz­ni­ka, więc nie będzie­my ich już w tym miejscu ich przy­ta­czać. Mówiąc naj­ogól­niej, praca Rosz­kow­skie­go została uznana przez sporą część recen­zen­tów, nauczy­cie­li, rodzi­ców i uczniów za zbiór mocno subiek­tyw­nych, zide­olo­gi­zo­wa­nych, a często również odre­al­nio­nych poglą­dów autora.

Na pewno nie jest to pod­ręcz­nik w nor­mal­nym sensie. (…) To jest mani­fest ide­olo­gicz­ny bardzo kon­ser­wa­tyw­nej części obozu rzą­dzą­ce­go. Gdyby zebrać te wszyst­kie komen­ta­rze w trzech zda­niach, to sens tego jest taki, że kryzys cywi­li­za­cji zaczął się wraz z rewo­lu­cją fran­cu­ską, roz­dzie­le­niem Kościo­ła od państwa, poja­wie­niem się świec­kiej nauki, świec­kich ide­olo­gii, które są złem.

Prof. Andrzej Friszke z PAN, na temat pod­ręcz­ni­ka do HiT

Prze­ciw­ko pod­ręcz­ni­ko­wi sta­now­czo opo­wie­dział się ruch spo­łecz­ny Wolna Szkoła zaj­mu­ją­cy się od kilku lat pro­mo­wa­niem dobrych praktyk w edu­ka­cji. Orga­ni­za­cja, która sprze­ci­wia­ła się zmianom w prawie oświa­to­wym (Lex Czarnek), zaini­cjo­wa­ła nie­daw­no akcję “Szkoła wolna od (s)HiT‑u”.

Poza petycją oraz apelami do dyrek­to­rów szkół, ini­cja­to­rzy akcji tworzą na bieżąco również mapę szkół, które zre­zy­gno­wa­ły z publi­ka­cji Rosz­kow­skie­go. W bazie znaj­du­je się 2336 liceów i tech­ni­ków, z których w tym momen­cie przy­naj­mniej 1,3 tysiąca otwar­cie zade­kla­ro­wa­ło wybór innego pod­ręcz­ni­ka do histo­rii i teraź­niej­szo­ści. Mapa znaj­du­ją­ca się pod adresem www.wolnaszkola.org/mapa/ jest inte­rak­tyw­na, więc można z łatwo­ścią spraw­dzić sytu­ację w swojej okolicy.

Mapa szkoły wolne od HIT-u

CO NA TO AUTOR? Prof. Rosz­kow­ski, wcze­śniej wykła­dow­ca Szkoły Głównej Han­dlo­wej oraz euro­po­seł z listy Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści, utrzy­mu­je, że nie ma sobie nic do zarzu­ce­nia. Jak mówi: “w tej chwili mamy do czy­nie­nia z pewną ofen­sy­wą, mani­pu­la­cją opinii publicz­nej, z rodza­jem pre­wen­cyj­nej cenzury, która dotknę­ła ten pod­ręcz­nik. (…) Ja dosta­łem taką porcję hejtu i wyklu­cze­nia i mowy nie­na­wi­ści, że zadaję sobie pytanie, co to w ogóle było”. Dodaje również, że gdyby roz­po­czął pisanie raz jeszcze, nie zmie­nił­by w swoim dziele niczego. Pozo­sta­je nam życzyć sobie podob­nej pew­no­ści siebie do pana profesora.

Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym prawem, Mini­ster­stwo nie może narzu­cać pomocy dydak­tycz­nych, a osta­tecz­na decyzja, co do uży­wa­ne­go na lek­cjach pod­ręcz­ni­ka należy do samych nauczycieli. 

Total
32
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty