Koliste RNA [Ale foto!]

Wbrew pozorom, barwne kształ­ty jakie widzi­cie na foto­gra­fii, to nie odległe galak­ty­ki czy mgła­wi­ce, lecz koliste RNA zare­je­stro­wa­ne podczas badań komórek ludz­kie­go mózgu w nie­miec­kim Centrum Medy­cy­ny Mole­ku­lar­nej im. Maxa Delbrücka.

Kwasy rybo­nu­kle­ino­we wystę­pu­ją w różnych formach, między innymi w niezbyt dobrze pozna­nej, koli­stej (circRNA). Autorką zdjęcia jest Chri­stin Stot­t­me­ister nale­żą­ca do ber­liń­skiej grupy badaw­czej Niko­lau­sa Rajew­sky­’e­go i zostało ono wyko­na­ne w czasie analizy wewnętrz­nej struk­tu­ry zło­śli­we­go guza mózgu. “Za pomocą metod bio­in­for­ma­tycz­nych i mani­pu­lo­wa­nia na pozio­mie bio­lo­gii mole­ku­lar­nej w hodow­lach komór­ko­wych, staramy się zro­zu­mieć funkcje circRNA. (…) Rola, jaką ten związek odgrywa, na przy­kład w cho­ro­bach lub róż­ni­co­wa­niu neu­ro­nów, jest nadal nie­ja­sna i długo pozo­sta­nie przed­mio­tem naszych badań” – komen­to­wa­ła swoją pracę Stottmeister.

Koliste RNA
Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty