Autorem tego świet­ne­go ujęcia jest popu­lar­ny astro­fo­to­graf Andrew McCar­thy. Pocho­dzą­cy z Arizony pasjo­nat ma na swoim koncie dzie­siąt­ki prac poświę­co­nych Księ­ży­co­wi, ale na tej kon­kret­nej udało mu się ustrze­lić coś jeszcze: zarys prze­su­wa­ją­cej się po tarczy Srebr­ne­go Globu Mię­dzy­na­ro­do­wej Stacji Kosmicz­nej (ISS). Maszyna znaj­do­wa­ła się w cieniu naszej planety, ale jej kontury z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi modu­ła­mi i pane­la­mi sło­necz­ny­mi, pozo­sta­ły zachwy­ca­ją­co wyraźne.

Stacja orbi­tu­je “zale­d­wie” 400 kilo­me­trów ponad naszymi głowami, więc przy odro­bi­nie szczę­ścia (lub odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia, np. przy pomocy strony isstracker.pl), jak naj­bar­dziej można jej upo­lo­wać nawet nie­uzbro­jo­nym okiem. Musicie jednak wykazać się uwagą i reflek­sem, ponie­waż ISS okrąża planetę z pręd­ko­ścią 27 743 km/h, co prze­kła­da się również na całkiem żwawy ruch po nieboskłonie. 

A jeśli już uda wam się wypa­trzyć ISS i będzie­cie się zasta­na­wia­li, kto aktu­al­nie prze­sia­du­je na jej pokła­dzie, możecie sko­rzy­stać z witryny o wiele mówią­cym adresie www.howmanypeopleareinspacerightnow.com.

ISS na tle Księżyca

Kategorie: