Miesz­kań­cy Haikou na wybrze­żu chiń­skiej wyspy Hajnan byli zachwy­ce­ni, kiedy w sierp­niu 2022 roku na niebie obja­wi­ło się nie­co­dzien­ne zja­wi­sko: chmura z czymś na kształt tęczo­wej korony.

Sama chmura należy do rodzaju pileus, która przyj­mu­je formę “czepka” dla bar­dziej pospo­li­tych, kłę­bia­stych cumu­lu­sów. Pileus powsta­je, gdy gwał­tow­nie wzno­szą­ce się powie­trze napiera na chłod­niej­sze powie­trze nad nim, w rezul­ta­cie czego docho­dzi do kon­den­so­wa­nia wilgoci.

Z kolei efekt tęczy to wynik dosko­na­łe­go uło­że­nia chmur i Słońca, dzięki czemu światło odbiło się od cząstek wody i lodu pod ide­al­nym kątem. Nie­ste­ty zja­wi­sko zwykle nie trwa zbyt długo, a pileus opada, zle­wa­jąc się z leżącym niżej comulusem.

 

Kategorie: