Nie dwoi wam się w oczach. Nie jest to również sprawka Pho­to­sho­pa. Zdjęcie, które podbiło media spo­łecz­no­ścio­we napraw­dę przed­sta­wia dwie szczę­śli­we pary świeżo upie­czo­nych rodzi­ców. Uśmiech­nię­te panie to siostry bliź­niacz­ki Brit­ta­ny i Briana, które w 2017 roku poślu­bi­ły jed­no­ja­jo­wych bliź­nia­ków, Josha i Jere­my­’e­go Salyersów. 

Ta nie­spo­ty­ka­na sytu­acja powo­du­je, że dzieci z obu mał­żeństw – chłopcy o imio­nach Jax i Jett – chociaż są tylko kuzy­na­mi, będą gene­tycz­nie sobie bliżsi niż więk­szość rodzeństw. Losy nie­ty­po­wej rodzin­ki z Wir­gi­nii śledzi na Insta­gra­mie ponad 200 tysięcy ludzi.

Bliźniacy Slayers

Kategorie: