350 milionów lat na jednym zdjęciu [Ale foto]

Niecałe sto metrów od pół­noc­no-zachod­nie­go wybrze­ża Irlan­dii, z Atlan­ty­ku wyrasta impo­nu­ją­ca for­ma­cja skalna o cel­tyc­kiej nazwie Dún Briste. Obiekt był w prze­szło­ści połą­czo­ny z oko­licz­ny­mi klifami i wraz z nimi powstał około 350 milio­nów lat, na począt­ku karbonu. 

Przyj­mu­je się, że for­ma­cja jest pozo­sta­ło­ścią wysta­ją­ce­go cypla, którego połącz­nie z wyspą zostało zerwane. Źródła histo­rycz­ne wska­zu­ją, że resztka “mostu” skal­ne­go uległa osta­tecz­ne­mu znisz­cze­niu w roku 1393. Według lokal­nej legendy nato­miast, na Dún Briste swoje domo­stwo miał mieć dawny wódz pogań­ski, który został odcięty od świata, kiedy odmówił nawró­ce­nia na chrześcijaństwo.

Jak­kol­wiek nie wyglą­da­ła droga do utwo­rze­nia 45-metro­wej plat­for­my, efekt robi nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Dún Briste pozo­sta­je przede wszyst­kim gratką dla geo­lo­gów, którzy dostali nie­sa­mo­wi­cie bez­po­śred­ni wgląd w długie dzieje for­mo­wa­nia tego regionu, z dosko­na­le zary­so­wa­ny­mi war­stwa­mi poszcze­gól­nych skał.

Dun Briste
Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty